BAZ is aangesloten bij de regionale verwijsindexen voor risico jongeren.

In de regio West Brabant Oost is dat het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd

In de regio Hart van Brabant is dat het signaleringssysteem Multisignaal.

Beide systemen hebben als doel ernstige problemen en risico's bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar in een vroeg stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. De verwijsindex is dus alleen bedoeld om een eventuele samenwerking tussen hulpverleners op gang te brengen wanneer zij bij een jeugdige ernstige risico's signaleren die een gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid kunnen belemmeren of beschadigen.

Voor een registratie in de verwijsindex is geen toestemming nodig, maar de wettelijk vertegenwoordiger(s) van de jeugdige worden hiervan wel op de hoogte gebracht. De registratie bevat geen gegevens over de aard van de contacten met de jeugdige of over de aard van de risico’s. Uitwisseling van inhoudelijke informatie tussen instanties vindt alleen plaats met toestemming de wettelijk vertegenwoordiger(s) van de jeugdige.

Dit netwerk van samenwerkende organisaties is ontwikkeld naar aanleiding van treurige berichten over kinderen en jongeren waarbij meerdere instanties hulp boden, maar de situatie toch escaleerde doordat deze instanties onvoldoende met elkaar samenwerkten (veelal doordat men niet van elkaars betrokkenheid op de hoogte was).

Aangesloten instanties hebben allemaal een convenant ondertekend waarin concrete afspraken staan over het signaleren en registeren van risico signalen (onder andere de voorwaarden voor wel of niet registeren). Hiertoe behoren ook afspraken over het tijdig weer verwijderen van de registratie wanneer het risico geweken is. 

Binnen BAZ hebben wij een aandachtsfunctionaris aangesteld die er op toe ziet dat wij de afspraken in dit convenant zorgvuldig nakomen.