BAZ is een kleinschalige, flexibele zorgorganisatie met expertise op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en opvoedproblematiek. We zijn gespecialiseerd in ambulante begeleiding en ondersteuning en bieden begeleiding op maat (passend bij de hulpvraag en de situatie).

Visie

Door oog te hebben voor de mens achter het probleem (en een eventuele diagnose) en door rekening te houden met ervaringen die hij of zij in het leven heeft opgedaan, staan wij voor zorg op maat.

Ieder mens is een uniek individu en verdient dan ook een unieke benaderingswijze. Een mens is niet zijn psychiatrische beperking en/of gedragsprobleem, maar een uniek (en vaak krachtig) individu met een hulpvraag. Een diagnose helpt mensen niet om een probleem op te lossen, maar kan wel inzicht geven in waarom iemand bepaalde gevoelens heeft of gedragingen vertoont.

Wij geloven dat dat wat je aandacht geeft groeit. Door de focus te leggen op wat wel mogelijk is, in plaats van op dat wat niet kan, vergroot je kansen en creëer je mogelijkheden. Door de positieve dingen te benadrukken en te vergroten, zetten wij mensen weer in hun kracht.

De geboden begeleiding voldoet aan professionele standaarden.

Missie

Onze missie is om door middel van begeleidingstrajecten een klant (en zijn of haar omgeving) te helpen obstakels te overwinnen, eventuele beperking(en) te accepteren en hieraan betekenis te geven in het dagelijks functioneren. Wij helpen de klant om zo steviger in het leven te staan en het gevoel te geven weer te kunnen meedoen in en te bijdragen aan onze maatschappij.

Ons doel is om kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg te verlenen, die aansluit bij de hulpvraag, wensen, situatie en mogelijkheden van de individuele klant. Het belangrijkste voor ons is dat mensen het gevoel krijgen weer grip te hebben en te houden op hun leven en de (eigen) keuzes die ze hierin maken.

Onze bejegening wordt gekenmerkt door respect, betrokkenheid en gelijkwaardigheid. Werken vanuit een vertrouwensrelatie tussen begeleider en klant is daarbij de basis. Zo kunnen we samen werken aan een betere toekomst!

Doelgroep BAZ

De doelgroep van BAZ is zeer divers en uiteenlopend. BAZ is er voor alle leeftijden en voor eenieder die begeleiding wil bij het ontwikkelen of verbeteren van vaardigheden op de volgende gebieden: sociale interactie, communicatie, opvoeding, plannen en organiseren, weerbaarheid, zelfvertrouwen, gedragsproblemen, maatschappelijke betrokkenheid, zelfontplooiing en zelfstandigheid (in de ruimste zin van het woord).

Onze expertise ligt niet op het vlak van lichamelijke verzorging, (gedrags)problemen in combinatie met ernstige verstandelijke beperking, schuldhulpverlening en dementie. Ook verrichten wij geen diagnostiek en behandeling.

Voorwaarde voor de hulpverlening is dat de hulpvrager zelf gemotiveerd is om verandering aan te brengen in de situatie. In geval van minderjarigen wordt dit minimaal verwacht van de ouders/verzorgers. Zonder deze motivatie is er onvoldoende basis om optimaal resultaat te behalen.

In geval van ernstige financiële problemen, psychiatrische problematiek en/of verslavingsproblematiek werken wij nauw samen met behandelaren en adviseren wij soms dat de problematiek eerst middels behandeling beheersbaar wordt gemaakt voordat onze begeleiding van toegevoegde waarde kan zijn.

Onze Werkwijze

De focus van onze begeleiding ligt op de kracht (de positieve vaardigheden en eigenschappen) die in elke hulpvrager aanwezig is. Deze kracht vergroten we uit en zetten we in om de situatie te verbeteren. Uiteraard belichten we ook de oorzaken van de problemen om van daaruit te helpen deze te verminderen. Deze oorzaken kunnen in de mens zelf zitten of in de omgeving en vaak is het een wisselwerking tussen beiden. Daarnaast stimuleren we zoveel mogelijk het vergroten en/of benutten van het eigen netwerk, zodat professionele hulpverlening op den duur niet meer nodig is. Belangrijk daarbij is dat de hulpvrager de regie heeft over het zorgtraject. Hij/zij heeft immers een vraag en een gewenst resultaat voor ogen. Wij helpen hem/haar dat te bereiken.

Onze werkwijze is gebaseerd op vijf leef- en ontwikkelgebieden, omdat wij van mening zijn dat dit de bouwstenen zijn waarop een mens, met en zonder problemen of beperkingen, een stabiele basis legt om goed te kunnen functioneren in het leven:

1. Gezondheid en Voeding
2. Financiën en Veiligheid
3. Sociale contacten en sociaal systeem
4. Beweging en Sport
5. Zelfontplooiing